DELAVNICE

English version

V soboto 3. decembra 2016 bosta v Telovadnici KULTURNEGA CENTRA VRHNIKA/CANKARJEVE KNJIŽNICE VRHNIKA (TRŽAŠKA CESTA 32, 1360 Vrhnika) učila Delavnice Zmigaj se! 2016 (4)*:

  • od 10.00 do 11.30: TATJANA GAJANOVIĆ (hip hop, Slovenija) Je ena izmed tistih plesalk in koreografinj, ki sta jo je veselje in strast do plesa pripeljala do tega, da se je preselila v drugo državo. V Sloveniji se je izobraževala pri najboljših – pri Željku Božiću v Kazini, v Maestru, v Plesnem valu itd. Danes je koreografinja pri korejski agenciji Cjes Entertainment in pri Whogotskillz… Od nje se bodo učili ravno pred odhodom v tujino…
  • od 11:45 do 13.15: MARTIN SORGO (hip hop, Slovenija) je eden izmed tistih plesalcev , ki se neprestano izobražuje , tako doma, kot v tujini, in vedno znova preseneča z svojimi novimi koreografijami. Leta 2013 je bil uvrščen na sam vrh plesnih prvenstev, sedaj pa uspešno uči na obali in bližnji okolici in preseneča z svojimi novimi videi ter neprestano rastjo v uspešnega in kreativnega plesalca z osebnostjo.

PAKETI & CENE DELAVNIC »ZMIGAJ SE!« 2016 (4) *in**in*** in****:

V ČASU PREDPRIJAV PREKO E-MAILA (od 25. novembra 2016 do 2. decembra 2016)

  • Cene paketov za plesalca/plesalko z e-mail registracijo in plačilom prejetim do 2.12.2016:

1 delavnica: 10 €   │    2 delavnici: 18 €

****Pred-prijave z e-mail registracijo na e-mail naslov: festivalzmigajse@gmail.com sprejemamo od 25.11.2016 do 2.12.2016 do 23.59 z naslednjimi podatki: ime, priimek, naslov (točen), vaš e-mail  naslov in datum rojstva ter katere delavnice boste vzeli. Po prijavi prejmete potrditev z predračunom. Po plačilu predračuna dobite račun, s katerim se lahko udeležite delavnic in ste dejansko na prijavljeni delavnice ter račun prinesite s sabo na dan delavnic in ga pokažite na vhodu v telovadnico. Denarja za delavnice se ne vrača v nobenih primerih, tudi v primeru višje sile ne ali dokazane bolezni ali poškodbe z vaše strani ali s strani organizatorja, tudi v primeru ne, da se datum ali ura delavnic spremeni ali da se učitelj(ica) delavnic zamenja/spremeni. Denar za delavnice se vrača samo v primeru, da se delavnice v celoti odpovejo s strani organizatorja ali pa da se odpove 1 delavnica, vi ste pa plačali npr. 2 (Torej ste plačali več delavnic, kolikor jih je dejansko bilo).

Prijava na delavnice je možna tudi po 2.12.2016 do 3.12.2016 do 12h oz. na licu mesta z vsemi potrebnimi podatki poslanimi na festivalzmigajse@gmail.com, vendar vam priporočamo, da to naredite prej, ker so cene delavnic cenejše v pred prijavi in ker je število mest omejeno na delavnicah. Cene delavnic po 2.12.2016 do 3.12.2016 oz. na licu mesta so:

  • Cene paketov za plesalca/plesalko z e-mail registracijo in plačilom prejetim po 2.12. in do 3.12.2016 oz. cene na licu mesta so:

1 delavnica: 12 €     │    2 delavnici: 20 €

– Ni možno plačilo s kartico na dan dogodka, ampak samo z gotovino. Na vhodu v telovadnico oz. na licu mesta prosim pokažite račun za delavnice.

– Z udeležbo, prijavo in pred-prijavo  ter plačilom predračuna in računa se udeleženec/udeleženka strinja s temi splošnimi pogoji poslovanja označenimi z *in**in***in****.

– Vaši podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in ostalimi Zakoni RS ter niso posredovani tretjim osebam.

*Program delavnic »Zmigaj se!« 2016 (4) z Tatjano Gajanović in Martinom Sorgom se lahko spremeni ali/in premakne na drug datum ali/in lokacijo ali/in ne more biti izvršen v celoti in/ali odpove v celoti in/ali delno zaradi bolezni nastopajočih ali višje sile ali katerega koli drugega razloga na katerega organizator (to je Društvo Zmigaj se! Vrhnika) ne more vplivati. Zaradi teh razlogov organizator ne nosi odgovornosti in ni odgovoren za spremembe v programu, ker ne more vplivati na njih. V primeru neizvršitve delavnic s strani Tatjane Gajanović in/ali Martina Sorga se delavnice nadomestijo s koreografi na istem nivoju v isti ali drugi zvrsti plesa. Samo v primeru, da organizator odpove v celoti delavnice se prijavljenim plesalcem vrača denar za delavnice, v drugih primerih ne. Hkrati organizator ni odgovoren za morebitne poškodbe plesalcev in koreografov in izgubljene garderobe plesalcev v času delavnic »Zmigaj se!« 2016 (4) (to je 3.12.2016 od 9.30 do 14.00).

**Slikanje in snemanje prireditve je plesalcem in učiteljem ter gledalcem dovoljeno samo, če ob objavi na socialnih omrežjih in/ali internetu uporabite hastag #zmigajse in označite @zmigajse ter če pošljete vse kopije fotografij in videov organizatorju na e-mail naslov: festivalzmigajse@gmail.com v roku 5 dni po delavnicah ter se hkrati odpoveste vsem pravicam do materialnih/avtorskih pravic ter prihodkov iz tega naslova. Predstavniki medijev morate poslati prošnjo za odobritev akreditacije na e-mail: festivalzmigajse@gmail.com do 2.12.2016.

 

On Saturday, December 3rd, 2016 at the gym of KULTURNI CENTER VRHNIKA/CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA (TRŽAŠKA CESTA 32, 1360 Vrhnika) will teach workshops Zmigaj se! 2016 (4)*:

  • from 10.00 to 11.30: TATJANA GAJANOVIĆ (hip hop, Slovenia) is one of that dancers and choreographers that the joy and passion for dance brought her to live and work in another country. In Slovenia she educated herself at the top ranked choreographers such as Željko Božić from Dance school Kazina, at Maestro Dance school and Plesni val etc. Today she choreographs for Korean Cjes Entertainment and for Whogotskillz. She teaches at »Zmigaj se!« before heading abroad..
  • from 11:45 to 13.15: MARTIN SORGO (hip hop, Slovenia) is one of those dancers who is constantly being educated, both at home and abroad, and continue to astonish with his new choreographies. In 2013 he ranked mere top at the dance championships, now he successfully teaches at the coast and the surrounding area and surprises every time with his new videos and his constant increase in the effective dancer with personality.

PACKAGES & PRICES OF WORKSHOPS »ZMIGAJ SE!« 2016 (4) *in**in*** in****:

AT THE TIME OF BEFORE-APPLICATIONS VIA E-MAIL (from 25th of November 2016 to 2nd of December 2016)

  • The prices of packages for a dancer with an e-mail registration and payment received before 2.12.2016:

1 workshop: 10 €   │    2 workshops: 18 €

****We accept before-applications with an e-mail registration sent to e-mail address: festivalzmigajse@gmail.com from 25.11.2016 to 2.12.2016 until 23.59 with next information: name, surname, address (exact), your e-mail address, and date of birth and which workshops you wish to attend. After application (via email) you get a confirmation with pro-forma invoice. After the payment of pro-forma invoice you receive an invoice and with this invoice you can attend the workshops and are actually applied on the workshops. You have to bring this invoice to the workshops and show it at the entrance of the gym. The money for the workshops will not be returned in any case, not even in the case of higher force or proved sickness or injury from your side or the side of the organizer, not even in the case if the date and time of the workshop(s) changes or if the teacher/choreographer of the workshop(s) changes/is replaced. The money for the workshops is  returned only if the workshops are canceled in a whole or that one workshop is canceled and you pay for 2 for example (that you paid more workshops that in end were held).

Application on the workshops is also possible after 2.12.2016 until 3.12.2016 until 12.00 with all the data needed and sent to festivalzmigajse@gmail.com, but we advise you to apply as soon as you can, since the workshops are cheaper before this date (in the time of before-application) and because the number on the workshop is limited. The prices of the workshops after 2.12.2016 until 3.12.2016 are:

  • The prices of the packages for a dancer with e-mail registration and payment received after 2.12. and until 3.12.2016 or ON THE SPOT:

1 workshop: 12 €     │    2 workshops: 20 €

– There is not possible to pay with a (credit) card on the day of the event, but only in cash. On the entrance of the gym please show the workshops’ invoice.

– With attendance, application and before-application and payment of pro-forma invoice or invoice the attendee of the workshop(s) agree with general business terms marked with *and**and***and****.

– All your data are protected according with Slovene consumer’s law and all the rest applicable laws of Republic of Slovenia and are not forwarded to third party.

*The program of the workshops »Zmigaj se!« 2016 (4) with Tatjana Gajanović and Martin Sorgo can be changed and/or moved on another date and/or location and cannot be executed in a whole or/and can be cancelled and a whole or partly due to sickness of the choreographers/teachers or higher force or any other reason on which the organizer (that is Društvo Society Zmigaj se! Vrhnika) can’t influence on it. For these reasons the organizer don’t held responsible and the organizer is not responsible for the changes in the program, because he can’t influence on ti. In the case of non execution of the workshops from the side of Tatjana Gajanović and/or Martin Sorgo the workshops are substituted with choreographer(s) on the same level in the same or other dance style. Only in a case that the organizer cancels the workshops in a whole the attendee(s) gets their money for the workshops back, not in any other case. At the same time the organizer is not responsible for possible injuries of the dancers, attendees and choreographers and lost wardrobes of the dancers, attendees and choreographers in the time of the workshops »Zmigaj se!« 2016 (4) (that is 2.12.2016 from 9.30 to 14.00).

*Photographing and videotaping of the workshops is allowed to the dancers, attendees, teachers/choreographers but only if next to the publish photo or/and video on the internet and/or social video use hastag #zmigajse and tag @zmigajse and if all the copies and videos are sent to the organizer to e-mail address: festivalzmigajse@gmail.com within 5 days after the workshops and at the same time you are giving up all right to the material rights and copyrights and profits from this righsts. The representatives of the media houses please send the request for accreditation to e-mail address: festivalzmigajse@gmail.com until 2.12.2016.