DELAVNICE

English version

V soboto 7. oktobra 2017 bodo v Telovadnici OŠ ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA (Pod Hruševco 33, 1360 Vrhnika) učili Delavnice Zmigaj se! 2017*:

  • od 15.30 do 17.00: LUCIJA VELKAVRH (Contemporary, Slovenija) 
  • od 17:10 do 18.40: MONJA LORENČIČ & DOMEN ŽUGELJ (MOMENT) (Urban Choreography -mešanica hip hopa, jazza & moderna, Slovenija) dvojica in ena izmed tistih plesalcev , ki se neprestano izobražujeta, tako doma, kot v tujini, in vedno znova presenečata z svojimi novimi koreografijami. Uvrščena na sam vrh plesnih prvenstev, sedaj pa uspešno učita in se izobražujeta ter presenečata z svojimi novimi videi ter neprestano rastjo v uspešno in kreativno dvojico pod imenom MOMENT.

PAKETI & CENE DELAVNIC »ZMIGAJ SE!« 2017 *in**in*** in****:

V ČASU PREDPRIJAV PREKO E-MAILA (od 22. septembra 2017 do 2. oktobra 2017)

  • Cene paketov za plesalca/plesalko z e-mail registracijo in plačilom prejetim do 2.10.2017:

1 delavnica: 12 €   │    2 delavnici: 20 €

****Pred-prijave z e-mail registracijo na e-mail naslov: festivalzmigajse@gmail.com sprejemamo od 22.10.2017 do 2.10.2017 do 23.59 z naslednjimi podatki: ime, priimek, naslov (točen), vaš e-mail  naslov in datum rojstva ter katere delavnice boste vzeli. Po prijavi prejmete potrditev z predračunom. Po plačilu predračuna dobite račun, s katerim se lahko udeležite delavnic in ste dejansko na prijavljeni delavnice ter račun prinesite s sabo na dan delavnic in ga pokažite na vhodu v telovadnico. Denarja za delavnice se ne vrača v nobenih primerih, tudi v primeru višje sile ne ali dokazane bolezni ali poškodbe z vaše strani ali s strani organizatorja, tudi v primeru ne, da se datum ali ura delavnic spremeni ali da se učitelj(ica) delavnic zamenja/spremeni. Denar za delavnice se vrača samo v primeru, da se delavnice v celoti odpovejo s strani organizatorja ali pa da se odpove 1 delavnica, vi ste pa plačali npr. 2 (Torej ste plačali več delavnic, kolikor jih je dejansko bilo).

Prijava na delavnice je možna tudi po 2.10.2017 do 7.10.2017 do 15h oz. na licu mesta z vsemi potrebnimi podatki poslanimi na festivalzmigajse@gmail.com, vendar vam priporočamo, da to naredite prej, ker so cene delavnic cenejše v pred prijavi in ker je število mest omejeno na delavnicah. Cene delavnic po 2.10.2017 do 7.10.2017 oz. na licu mesta so:

  • Cene paketov za plesalca/plesalko z e-mail registracijo in plačilom prejetim po 2.10. in do 7.10.2017 oz. cene na licu mesta so:

1 delavnica: 15 €     │    2 delavnici: 26 €

– Ni možno plačilo s kartico na dan dogodka, ampak samo z gotovino. Na vhodu v telovadnico oz. na licu mesta prosim pokažite račun za delavnice.

– Z udeležbo, prijavo in pred-prijavo  ter plačilom predračuna in računa se udeleženec/udeleženka strinja s temi splošnimi pogoji poslovanja označenimi z *in**in***in****.

– Vaši podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in ostalimi Zakoni RS ter niso posredovani tretjim osebam.

*Program delavnic »Zmigaj se!« 2017 z Lucijo Velkavrh in Monjo Lorenčič ter Domnom Žugljem (MOMENT) se lahko spremeni ali/in premakne na drug datum ali/in lokacijo ali/in ne more biti izvršen v celoti in/ali odpove v celoti in/ali delno zaradi bolezni nastopajočih ali višje sile ali katerega koli drugega razloga na katerega organizator (to je Društvo Zmigaj se! Vrhnika) ne more vplivati. Zaradi teh razlogov organizator ne nosi odgovornosti in ni odgovoren za spremembe v programu, ker ne more vplivati na njih. V primeru neizvršitve delavnic s strani Lucije Velkavrh in/ali Monje Lorenčič ter Domna Žuglja (MOMENT) se delavnice nadomestijo s koreografi na istem nivoju v isti ali drugi zvrsti plesa. Samo v primeru, da organizator odpove v celoti delavnice se prijavljenim plesalcem vrača denar za delavnice, v drugih primerih ne. Hkrati organizator ni odgovoren za morebitne poškodbe plesalcev in koreografov in izgubljene garderobe plesalcev v času delavnic »Zmigaj se!« 2017 (to je 7.10.2017 od 15.00 do 19.00).

**Slikanje in snemanje prireditve je plesalcem in učiteljem ter gledalcem dovoljeno samo, če ob objavi na socialnih omrežjih in/ali internetu uporabite hastag #zmigajse in označite @zmigajse (pri Facebooku je treba označiti @festivalzmigajse ) ter če pošljete vse kopije fotografij in videov organizatorju na e-mail naslov: festivalzmigajse@gmail.com v roku 5 dni po delavnicah ter se hkrati odpoveste vsem pravicam do materialnih/avtorskih pravic ter prihodkov iz tega naslova. Predstavniki medijev morate poslati prošnjo za odobritev akreditacije na e-mail: festivalzmigajse@gmail.com do 7.10.2017.

 

On Saturday, October 7th, 2017 at the Hall of  PRIMARY SCHOOL ANTON MARTIN SLOMŠEK VRHNIKA (Pod Hruševco 33, 1360 Vrhnika) will teach workshops Zmigaj se! 2017*:

  • from 15.30 to 17.00: LUCIJA VELKAVRH (Contemporary, Slovenia) 
  • from 17:10 to 18.40: MONJA LORENČIČ & DOMEN ŽUGELJ (MOMENT) (Urban Choreography, Slovenia) are one of those dancers who are constantly being educated, both at home and abroad, and continue to astonish with their new choreographies. They ranked mere top at the dance championships, now they successfully teach and educate themselves and surprise every time with their new videos and their constant increase in the successful and creative pair called MOMENT.

PACKAGES & PRICES OF WORKSHOPS »ZMIGAJ SE!« 2017 *in**in*** in****:

AT THE TIME OF BEFORE-APPLICATIONS VIA E-MAIL (from 22nd of September 2017 to 2nd of October 2017)

  • The prices of packages for a dancer with an e-mail registration and payment received before 2.10.2017:

1 workshop: 12 €   │    2 workshops: 20 €

****We accept before-applications with an e-mail registration sent to e-mail address: festivalzmigajse@gmail.com from 22.9.2017 to 2.10.2017 until 23.59 with next information: name, surname, address (exact), your e-mail address, and date of birth and which workshops you wish to attend. After application (via email) you get a confirmation with pro-forma invoice. After the payment of pro-forma invoice you receive an invoice and with this invoice you can attend the workshops and are actually applied on the workshops. You have to bring this invoice to the workshops and show it at the entrance of the gym. The money for the workshops will not be returned in any case, not even in the case of higher force or proved sickness or injury from your side or the side of the organiser, not even in the case if the date and time of the workshop(s) changes or if the teacher/choreographer of the workshop(s) changes/is replaced. The money for the workshops is  returned only if the workshops are canceled in a whole or that one workshop is canceled and you pay for 2 for example (that you paid more workshops that in end were held).

Application on the workshops is also possible after 2.10.2017 until 7.10.2017 until 15.00 with all the data needed and sent to festivalzmigajse@gmail.com, but we advise you to apply as soon as you can, since the workshops are cheaper before this date (in the time of before-application) and because the number on the workshop is limited. The prices of the workshops after 2.10.2017 until 7.10.2017 are:

  • The prices of the packages for a dancer with e-mail registration and payment received after 2.10. and until 7.10.2017 or ON THE SPOT:

1 workshop: 15 €     │    2 workshops: 26 €

– There is not possible to pay with a (credit) card on the day of the event, but only in cash. On the entrance of the gym please show the workshops’ invoice.

– With attendance, application and before-application and payment of pro-forma invoice or invoice the attendee of the workshop(s) agree with general business terms marked with *and**and***and****.

– All your data are protected according with Slovene consumers’ law and all the rest applicable laws of Republic of Slovenia and are not forwarded to third party.

*The program of the workshops »Zmigaj se!« 2017 with Lucija Velkavrh and Monja Lorenčič and Domen Žugelj (MOMENT) can be changed and/or moved on another date and/or location and cannot be executed in a whole or/and can be cancelled and a whole or partly due to sickness of the choreographers/teachers or higher force or any other reason on which the organiser (that is Društvo Society Zmigaj se! Vrhnika) can’t influence on it. For these reasons the organiser don’t held responsible and the organiser is not responsible for the changes in the program, because he can’t influence on ti. In the case of non execution of the workshops from the side of Lucija Velkavrh and/or Monja Lorenčič and Domen Žugelj (MOMENT) the workshops are substituted with choreographer(s) on the same level in the same or other dance style. Only in a case that the organiser cancels the workshops in a whole the attendee(s) gets their money for the workshops back, not in any other case. At the same time the organiser is not responsible for possible injuries of the dancers, attendees and choreographers and lost wardrobes of the dancers, attendees and choreographers in the time of the workshops »Zmigaj se!« 2017 (that is 7.10.2017 from 15.00 to 19.00).

*Photographing and videotaping of the workshops is allowed to the dancers, attendees, teachers/choreographers but only if next to the publish photo or/and video on the internet and/or social video use hastag #zmigajse and tag @zmigajse and if all the copies and videos are sent to the organiser to e-mail address: festivalzmigajse@gmail.com within 5 days after the workshops and at the same time you are giving up all right to the material rights and copyrights and profits from this rights. The representatives of the media houses please send the request for accreditation to e-mail address: festivalzmigajse@gmail.com until 7.10.2017.